Vår ras pantheon

Vår ras pantheon
William Blakes "Den Gamle av dagar" får här symbolisera Allfader-Gud som den Store arkitekten.

Farao Akhenaton gjorde helt rätt när han införde monoteismen. Det är nämligen en korrekt återspegling av den urariska gudssynen. Gothari är vår ras gud. Han är vår fader och vi är hans söner och döttrar; var och en mer eller mindre uppfylld av hans ande – den livsgnista som bär upp hela hans skapelse.

Den Store byggmästaren

Allfader-Gud är Skapelseguden, den Store byggmästaren och det var så han kändes av vår ras när Hyperborea och Atlantis var våra hem. När dessa urhem föll och rasen med dem, var det upp till mystikerna och mästarna att bevara och förmedla kunskapen om hur vi placerades på denna jord med uppdraget att etablera och upprätthålla Gotharis ordning (hans gudomliga kosmiska – naturliga – lagar). Så har de gjort genom historien och vi är dem ett stort tack skyldiga.

Det finns bara en Skapargud, vi har bara en fader. Således är den ariska religiositeten monoteistisk. Vår gud har gått under många namn och tidvis har han tvingats dela pantheonen med andra ”gudar”. Han har dock alltid varit central, den högste. Han är Gothari.

Under Allfader-Gud finns vår ras himmelska mästare. Dessa är människor som genom sina liv till sist uppnått det som krävs för att kunna förenas med Gothari på ett högre plan. De vars själar når dit sammansmälter inte med den högste, de är fortfarande individer precis som varje själ är det för evigt. Däremot är de en del av den högste, samtidigt som de är sig själva.

De himmelska mästarna

Vilka är då dessa himmelska mästare och vilken är vår relation till dem? Det finns ingen process varigenom dessa människor bestäms till detta högre plan av oss. Ingen människa eller samling av människor avgör detta genom mötesbeslut. Den katolska kyrkan har kopierat (men perverterat) idén genom att hävda att de har auktoritet att helgonförklara (göra till mästare) sina lojala undersåtar. Somliga av deras helgon kan mycket väl vara vår ras himmelska mästare, men långt ifrån alla.

Upphöjandet är en mystisk process som vi inte känner. Inte heller känner vi var och en av de himmelska mästarna, vilka de är eller vilka deras uppgifter är. Vi vet bara att de finns där och att de kan finnas för oss om vi vänder oss till dem. När man når en av dem så vet man vem det är och med tiden kan man utveckla ett band till en eller flera av dessa mästare. Då lär du känna dem som de är i evigheten, men också vilka de var här på jorden.

Framförallt återfinner vi bärare av vår ras myter och mysterier bland krigarfilosoferna som inom sig förenade ”pennan och svärdet” – intellektuellt mod och militans. Bara ett fåtal av dem visste själva deras öde medan de levde. Många fler upphöjdes utan att vare sig insett att så kunde ske, eller ens ha velat det om de fått frågan. Men det är plikttrogna män och kvinnor som blir våra himmelska mästare och de gör sin plikt inför Gothari och hans folk.

Deras led fylls på med jämna mellanrum och även du har möjligheten att sluta dig till dem när din tjänstgöring här på jorden är över. På dig beror vad som sker när du lämnar detta jordeliv.

Mer eller mindre personlig

Medan Allfader-Gud i mångt och mycket är ”opersonlig” är våra mästare sådana vi kan vända oss till. Självfallet kan vi alltid vända oss till vår fader, Gothari, men vi gör det med tacksamhet och bön om hjälp att göra hans vilja, att vara hans verktyg. Till mästarna – som en gång var människor av kött och blod – kan vi med fördel vända oss med andra spörsmål, som rör vårt liv här och nu.

Våra himmelska mästare är inte gudar, de har däremot uppnått nivåer av medvetande som gör dem gudalika, och härförare för de ariska själarna (glöm inte att arier betyder ”de två gånger födda”). Dessa mästare lär man känna och kommunicera med genom olika tekniker, varav meditation är en.

Alltså har vi Gothari på toppen av pyramiden; det verkliga allseende ögat (inte de kaoskrafter som den nya världsordningen hämtar sin mörka energi ifrån) och hans härförare är de människor som uppnått en medvetandegrad som gör dem till himmelska mästare.

Detta är toppen av vår ras pantheon.

De gamla gudarna då?

Nu kanske du frågar dig, hur passar exempelvis våra nordiska gudar in? Svaret är att dessa är arketyper inom vår ras kollektiva omedvetna. De är opersonliga krafter som vi kan använda, urgamla energier sammanlänkade med oss genom det heliga blodet.

Vår ras pantheon har fler nivåer – det finns en fullständig kosmologi som förenar de olika uttrycken för den ariska religiositeten och harmoniserar det som slitits itu genom historien. Men här och nu är vare sig rätt tid eller rätt plats för att gå vidare med det.

Så är det.