Vad är ariosofi?

Vad är ariosofi?
Teckningar av Ron McVan. Hagalrunan samt den fyrkantiga cirkeln är tillägg.

Ariosofi – arisk visdom – är samlingsnamnet på den vetenskapliga disciplin som utforskar den ariska rasens kultur, psykologi, politiska liv och andlighet (alltså filosofi med den ariska rasen som centrum).

Grundtanken inom ariosofin är att vår ras myter och arketyper har sitt ursprung i verkliga händelser och personer i vår urhistoria samt att dessa arketyper kan påverka individen och kollektivet i dag. Därtill finns en idé om att verkligheten – såväl som framtiden – de facto – avgörs av samtiden då vi är subkreatörer till Allfader-Gud (Skaparen, Den stora arkitekten). Idén om subkreatörer genom skapandet av myter var central för J.R.R. Tolkiens arbete, och C.G. Jung menade – på samma tema – att myten på många sätt är verkligare än verkligheten. Att förstå implikationerna av detta är ett magiskt uppvaknande. Guds vilja är att vi – hans barn – ska vara med att skapa i skapelsen.

I forna tider var vetenskapen inte uppdelad som i dag. Då stod man insikten om skapelsen, individen i relation till denna samt rasens mening och mål mycket närmare. Utvecklingen av i dag är strikt materialistisk och uppenbarligen endast menad att locka konsumenter och producenter att endast tillfredsställa sina mest basala behov. Alla tankar, läror och idéer bortom de krasst materiella skuffas nedlåtande bort och kallas "pseudo".

Den ariska vetenskapen – ariosofin – har beskyddats och förts vidare genom historien tack vare mysterieskolor, initiatoriska ordnar, frimurarsällskap och modiga upplysta mästare. Kunskapen är farlig för makten, varför många av våra föregångare fått plikta med livet, eller tvingats se hur deras ordenssällskap infiltrerats, tagits över och förvandlats till oigenkännlighet.

Men kunskapen finns kvar.

Ariosofin är inte dogmatisk till sin natur eftersom den strävar efter fördjupad visdom och förståelse enligt de hermetiska principerna. Det är inte en religion med en trosbekännelse och dyrkan av en Gud. Det är en väg till upplysning som tar Allfader-Guds uppmaning att "resonera" tillsammans på allvar, utifrån vårt rasegna perspektiv. Att sträva efter att förstå mer om Skaparens vilja och vilken plats man själv (och ens folk/ras) har i denna skapelse, menar jag är en skyldighet för varje individ.

Så är det.